1
visibility

การศึกษาสำหรับ คนพิการ รัฐ ต้องจัดอย่างไร

  • ให้จัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

  • ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น

  • ให้จัดไม่น้อยกว่า 9 ปี และได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ

  • ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เฉลย ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อธิบาย

  • การศึกษาสำหรับคนพิการ
    • ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก