1
visibility

รัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างไรสำหรับ “บุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ” 

  • ต้องจัดอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

  • ให้จัดการศึกษาตามอัธยาศัยและตามความพร้อม

  • ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น

  • ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

เฉลย ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น

อธิบาย

⇒ การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ
    - ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก