1
visibility

รูปแบบการศึกษาใดที่มีเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน

  • การศึกษาในระบบ

  • การศึกษานอกระบบ

  • การศึกษาตามอัธยาศัย

  • การศึกษาสำหรับคนพิการ

เฉลย การศึกษาในระบบ

อธิบาย

  • การศึกษาในระบบ
    • เป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตรระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก