1
visibility

สถานศึกษาควรจัดการประเมินผู้เรียนจากสิ่งใดเป็นอันดับแรก

 • การร่วมกิจกรรม

 • การสังเกตพฤติกรรมการเรียน

 • ความประพฤติ

 • พัฒนาการของผู้เรียน

เฉลย พัฒนาการของผู้เรียน

อธิบาย

 • มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจาก
  1. พัฒนาการของผู้เรียน
  2. ความประพฤติ
  3. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
  4. การร่วมกิจกรรมและ
  5. การทดสอบ
 • ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก