1
visibility

ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษา

 • การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 • เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

 • ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 • ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เฉลย ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

อธิบาย 

 • มาตรา 8 การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้
  1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
  2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก