1
visibility

หมวดใดในกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับผู้เรียนมากที่สุดหรือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 • หมวด 2 สิทธิ และหน้าที่ทางการศึกษา

 • หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา

 • หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา

 • หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ

เฉลย หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา

อธิบาย

 • จากหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ในมาตรา 22 กล่าวว่า
  • การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ
  • ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
  • กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก