1
visibility

 ข้อใดคือ “บุคลากรทางการศึกษา” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542

 • ครูผู้ช่วย

 • ครู คศ.1

 • อาจารย์มหาวิทยาลัย

 • ผู้บริหารสถานศึกษา

เฉลย ผู้บริหารสถานศึกษา

อธิบาย 

 • จากนิยามศัพท์เฉพาะ "บุคลากรทางการศึกษา" หมายความว่า
  • ผู้บริหารสถานศึกษา
  • ผู้บริหารการศึกษา
  • รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก