1
visibility

ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาได้กี่ระดับ

  • ปฐมวัย

  • ปฐมวัย ประถมศึกษา

  • ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

  • ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

เฉลย ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

อธิบาย

  • ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาได้ในระดับ
    • ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

 

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก