1

ผู้สอนในสถานศึกษาที่ใช้จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฯในใด ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  • สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • โรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธศาสนา

  • ศูนย์การเรียน

  • โรงเรียนเอกชน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก