1
visibility

ข้อใดคือการศึกษาในระบบ

  • การศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาตามอัธยาศัย

  • การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาตามอัธยาศัย

  • การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา

  • การศึกษาระดับอุดมศึกษา และการศึกษาตลอดชีวิต

เฉลย การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา

อธิบาย

  • การศึกษาในระบบและนอกระบบ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ
    1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
    2. การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก