1
visibility

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้หน่วยงานใด ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

  • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • กระทรวงศึกษาธิการ

  • คุรุสภา

  • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เฉลย ข กระทรวงศึกษาธิการ

อธิบาย จากกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 52

- ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และ บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง

- โดยการกำกับและ ประสานให้สถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม และมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก