ยุทธศาสตร์ชาติ2-1

ข้อใดเป็น คติพจน์ประจําชาติ ตามยุทธ