1. Home

Question Category: ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ1-15

ยุทธศาสตร์ชาติฉบับปัจจุบันของไทยมีจ…

ยุทธศาสตร์ชาติ1-14

ข้อใดเป็นคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์…

ยุทธศาสตร์ชาติ1-13

ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสต…

ยุทธศาสตร์ชาติ1-12

คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต…

ยุทธศาสตร์ชาติ1-11

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของไทยฉบับป…

ยุทธศาสตร์ชาติ1-10

คติพจน์ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั…

ยุทธศาสตร์ชาติ1-9

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการประเมินผ…

ยุทธศาสตร์ชาติ1-8

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายการพ…

ยุทธศาสตร์ชาติ1-7

ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก …

ยุทธศาสตร์ชาติ1-6

ข้อใดเกี่ยวข้องกับ คติพจน์ประเทศไทย…

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก