1. Home

Question Category: หนังสือหลักสูตรสอนเทค6

หนังสือหลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรูุ้6-10

การจัดห้องเรียนและการจัดการเรียนรู้

หนังสือหลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรูุ้6-9

ครูจัดชั้นเรียนโดยเน้นให้นักเรียนมี

หนังสือหลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรูุ้6-8

การจัดบรรยากาศที่ทำให้ผู้เรียนเกิดค

หนังสือหลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรูุ้6-6

จุดหมายในการประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก