1. Home

Question Category: หนังสือวัดวิจัยชุดที่3

หนังสือวัดผลวิจัย3-15

จงเรียงลำดับมาตรวัดจากต่ำไปสูง

หนังสือวัดผลวิจัย3-14

“งานวิจัยเรื่องเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ…

หนังสือวัดผลวิจัย3-13

“เพื่อเปรียบเทียบความถนัดด้านเครื่อ…

หนังสือวัดผลวิจัย3-12

“การศึกษาองค์ประกอบคัดสรรทางด้านจิต…

หนังสือวัดผลวิจัย3-11

ข้อใดเป็นส่วนที่แสดงต้นตอของปัญหาใน…

หนังสือวัดผลวิจัย3-10

หัวข้อวิจัยไม่ควรมีลักษณะอย่างไร

หนังสือวัดผลวิจัย3-9

“ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเร…

หนังสือวัดผลวิจัย3-8

การเขียนเค้าโครงวิจัย  เปรียบได้กับ…

หนังสือวัดผลวิจัย3-7

การทำวิจัยมีลำดับขั้นตอนตามข้อใด

หนังสือวัดผลวิจัย3-6

การคาดคะคำตอบที่คิดว่าน่าจะเป็นอย่า…

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก