1. Home

Question Category: หนังสือวัดวิจัยชุดที่2

หนังสือวัดผลวิจัย2-15

การวัดผลการศึกษาเชิงปริมาณ คือข้อใด

หนังสือวัดผลวิจัย2-14

เกณฑ์การให้คะแนน ( Rubrics ) ควรใช้…

หนังสือวัดผลวิจัย2-13

ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการประเมินผล…

หนังสือวัดผลวิจัย2-12

การประเมินผลการสอนควรประเมินเมื่อใด

หนังสือวัดผลวิจัย2-11

บุคคลใดเป็นบิดาแห่งการวัดผลไทย

หนังสือวัดผลวิจัย2-10

การประเมินผลสัมฤทธิ์ที่เน้นผู้เรียน…

หนังสือวัดผลวิจัย2-9

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอ…

หนังสือวัดผลวิจัย2-8

การวิเคราะห์ข้อสอบอิงเกณฑ์ทั้งฉบับ …

หนังสือวัดผลวิจัย2-7

ข้อสอบที่ควรเลือกไว้ใช้ควรมีค่าอำนา…

หนังสือวัดผลวิจัย2-6

ข้อสอบที่ควรเลือกไว้ใช้ควรมีค่าความ…

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก