1. Home

Question Category: หนังสือวัดวิจัยชุดที่1

หนังสือวัดผลวิจัย1-15

ข้อใดเป็นคุณสมบัติของความเที่ยงตรงห

หนังสือวัดผลวิจัย1-14

ข้อใดเป็นข้อจำกัดของแบบทดสอบแบบเลือ

หนังสือวัดผลวิจัย1-13

การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนต

หนังสือวัดผลวิจัย1-12

ข้อใดคือการประเมินผลจากสภาพจริง

หนังสือวัดผลวิจัย1-11

เกณฑ์การวัดโดยการวัดผลงานและกระบวนก

หนังสือวัดผลวิจัย1-10

เครื่องมือที่เหมาะสมกับการวัดพฤติกร

หนังสือวัดผลวิจัย1-9

การตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบสิ่งใดสำคั

หนังสือวัดผลวิจัย1-8

จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการวัดและประเ

หนังสือวัดผลวิจัย1-7

ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการประเมินผล

หนังสือวัดผลวิจัย1-6

ข้อใดเป็นคุณลักษณะของเครื่องมือวัดป

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก