1. Home

Question Category: หนังสือวัดวิจัยชุดที่1

หนังสือวัดผลวิจัย1-15

ข้อใดเป็นคุณสมบัติของความเที่ยงตรงห…

หนังสือวัดผลวิจัย1-14

ข้อใดเป็นข้อจำกัดของแบบทดสอบแบบเลือ…

หนังสือวัดผลวิจัย1-13

การวัดและประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนต…

หนังสือวัดผลวิจัย1-12

ข้อใดคือการประเมินผลจากสภาพจริง

หนังสือวัดผลวิจัย1-11

เกณฑ์การวัดโดยการวัดผลงานและกระบวนก…

หนังสือวัดผลวิจัย1-10

เครื่องมือที่เหมาะสมกับการวัดพฤติกร…

หนังสือวัดผลวิจัย1-9

การตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบสิ่งใดสำคั…

หนังสือวัดผลวิจัย1-8

จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการวัดและประเ…

หนังสือวัดผลวิจัย1-7

ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีการประเมินผล

หนังสือวัดผลวิจัย1-6

ข้อใดเป็นคุณลักษณะของเครื่องมือวัดป…

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก