1. Home

Question Category: หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 7

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 7-10

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการและ

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 7-9

ต่อไปนี้คือคำสั่งทางปกครอง ยกเว้นข้

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 7-8

นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัต

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 7-7

“กฎ” ตามพระราชบัญญัติวิธีราชการทางก

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 7-6

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางกา

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 7-5

เมื่อเห็นว่าการร้องเรียนหรือเสนอแนะ

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 7-4

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เป้าหมายของการบร

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 7-3

ส่วนราชการไม่ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 7-2

เมื่อมีการกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำ

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 7-1

ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดท

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก