1. Home

Question Category: หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 6

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 6-10

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 6-9

“รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 6-8

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 6-7

นายอำเภอสังกัดหน่วยงานตามข้อใด

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 6-6

“ก.ธ.จ.” มีชื่อเต็มตามข้อใด

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 6-5

ข้อใดคือชื่อย่อของคณะกรรมการพัฒนาระ…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 6-4

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 6-3

ราชการส่วนใดซึ่งโดยสภาพและปริมาณของ…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 6-2

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 6-1

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติร…

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก