1. Home

Question Category: หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 5

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 5-10

ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมน…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 5-9

การโอนส่วนราชการให้ตราเป็นสิ่งใด

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 5-8

เมื่อมีการยุบส่วนราชการกลางให้ตราเป…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 5-7

ผู้ใดทำหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญ…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 5-6

ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ราชการส่วนกลางตา…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 5-5

สิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันว่าข้าราชการ…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 5-4

วินัยของข้าราชการที่กำหนดให้ข้าราชก…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 5-3

ทำไมข้าราชการจึงรับการเลี้ยงจากผู้ม…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 5-2

ด้วยเหตุใดข้าราชการจึงถูกมิให้เสพสุ…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุดที่ 5-1

ข้าราชการนัดหยุดงานอย่างพนักงานบริษ…

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก