1. Home

Question Category: หนังสือข้าราชการที่ดีชุด3

หนังสือข้าราชการที่ดีชุด3-10

ในจังหวัดแห่งหนึ่ง มีส่วนราชการทั้ง…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุด3-9

นายกรัฐมนตรีได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมก…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุด3-8

ทางราชการสั่ง นายสมาน พนักงานขับรถย…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุด3-7

กรมราชทัณฑ์สังกัดอยู่ในกระทรวงใด

หนังสือข้าราชการที่ดีชุด3-6

พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นข้าราชการประเ…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุด3-5

ข้อใดไม่ใช่รายได้ของรัฐ

หนังสือข้าราชการที่ดีชุด3-4

ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุด3-3

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุด3-2

ข้อใดไม่ใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุด3-1

ข้อใดไม่เป็นข้อปฏิบัติของข้าราชการพ…

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก