1. Home

Question Category: หนังสือข้าราชการที่ดีชุด2

หนังสือหลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการจัดการเรียนรู้2-12

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเข…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุด2-10

ข้อใดไม่ใช่โทษทางของวินัยทางราชการ

หนังสือข้าราชการที่ดีชุด2-9

องค์กรใดมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนิน…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุด2-8

ผู้ใดไม่ได้มีหน้าที่วางแผนและประสาน…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุด2-7

ถ้าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ประ…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุด2-6

ข้อใดไม่ใช่มาตรการบังคับทางปกครอง ก…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุด2-5

ข้อใดไม่ใช่รูปแบบคำสั่งทางปกครอง

หนังสือข้าราชการที่ดีชุด2-4

หากท่านไม่พอใจในคำสั่ง ท่านสามารถยื…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุด2-3

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิป…

หนังสือข้าราชการที่ดีชุด2-2

หลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อใดกล่…

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก