1. Home

Question Category: การศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จัดทำขึ้นเพื่อจุดหมายใด

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จัดทำ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีฐานะตามข้อใด

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภ

ข้อใด ไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อใด ไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักใด

การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจั

การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานใดเกี่ยวข้องมากที่สุด

การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานใดเกี่ย

สำนักงานศึกษาธิการภาค มีจำนวนเท่าใด

สำนักงานศึกษาธิการภาค มีจำนวนเท่าใด

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก