1. Home

Question Category: พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จัดทำขึ้นเพื่อจุดหมายใด

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จัดทำ…

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีฐานะตามข้อใด

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภ…

ข้อใด ไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข้อใด ไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น…

การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักใด

การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจั…

การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานใดเกี่ยวข้องมากที่สุด

การประกันคุณภาพภายในหน่วยงานใดเกี่ย…

สำนักงานศึกษาธิการภาค มีจำนวนเท่าใด

สำนักงานศึกษาธิการภาค มีจำนวนเท่าใด

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก