1. Home

Question Category: ชุดที่ 3 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

การปฏิรูป3-10

ข้อใดคือ การพัฒนาวิชาชีพครู เครื่อง…

การปฏิรูป3-9

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึก…

การปฏิรูป3-8

ข้อใดคือ Application พัฒนาภาษาอังกฤ…

การปฏิรูป3-7

ข้อใดไม่ใช่ หัวใจสำคัญของประเทศไทยใ…

การปฏิรูป3-6

ข้อใดคือ เว็บไซด์ สพฐ.

การปฏิรูป3-5

PISA (Programme for International S…

การปฏิรูป3-4

ข้อใดคือ คลังสื่อประกอบการจัดการเรี…

การปฏิรูป3-3

ETV ของกระทรวงศึกษาธิการคืออะไร

การปฏิรูป3-2

การปฏิรูป3-1

กระทรวงใหม่ที่มีความสำคัญในการบรรลุ…

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก