1. Home

Question Category: ชุดที่ 2 แนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

ปฎิรูป2-10

กรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒน…

ปฎิรูป2-9

ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ปฎิรูป2-8

การกู้ยืม กยศ. ปัญหาปัจจุบันที่พบมา…

ปฎิรูป2-7

การศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล…

ปฎิรูป2-6

แผนการศึกษาแห่งชาติ คือข้อใด

ปฎิรูป2-5

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบ…

ปฎิรูป2-4

โครงการ STEM เกี่ยวข้องกับข้อใด

ปฎิรูป2-3

ข้อใดไม่ใช่นโยบายของ สพฐ. 2564-2565

ปฎิรูป2-2

การสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรีย…

ปฎิรูป2-1

จุดเน้นที่สำคัญของการพัฒนาครูคืนถิ่…

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก