1. Home

Question Category: ชุดที่ 2 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย2-15

ข้อใดมีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็ก

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย2-14

เมื่อได้มีการประกาศแผนพัฒนาเด็กปฐมว

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย2-13

ข้อใดไม่ได้มีหน้าที่ใน การพัฒนาเด็ก

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย2-12

ข้อใดไม่ใช่แนวทางการดำเนินการที่ต้อ

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย2-11

ข้อใดทำหน้าที่เสนอแผนพัฒนาเด็กปฐมวั

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย2-10

ให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพั

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย2-9

ข้อใดกล่าวได้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการ

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย2-8

ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการน

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย2-7

ใครทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการนโย

พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย2-6

ใครมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ดูแลเด็กป

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก