1. Home

Question Category: การศึกษาภาคบังคับ2

การศึกษาภาคบังคับ2-10

ในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การศึกษาภา…

การศึกษาภาคบังคับ2-9

ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการให้เด็กไ…

การศึกษาภาคบังคับ2-8

ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “ผู้ปกครอ…

การศึกษาภาคบังคับ2-7

ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “เด็ก” ตา…

การศึกษาภาคบังคับ2-6

ข้อถูกต้องเกี่ยวกับ บัตรประจําตัวพน…

การศึกษาภาคบังคับ2-5

ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร กระทำด้…

การศึกษาภาคบังคับ2-4

ผู้ปกครองที่ไม่ส่งเด็กที่ต้องได้รับ…

การศึกษาภาคบังคับ2-3

ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซึ่งไ…

การศึกษาภาคบังคับ2-2

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกาศรา…

การศึกษาภาคบังคับ2-1

ข้อใดเกี่ยวข้องกับการศึกษาชั้นปีที่…

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก