1. Home

Question Category: การศึกษาภาคบังคับ1

การศึกษาภาคบังคับ1-10

เหตุผลในการประกาศให้มีพระราชบัญญัติ…

การศึกษาภาคบังคับ1-9

ผู้ใดมีอำนาจในการแต่งตั้งพนักงานเจ้…

การศึกษาภาคบังคับ1-8

ประกาศคำสั่ง คสช. มีผลให้มีการยุบเล…

การศึกษาภาคบังคับ1-7

ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “สถ…

การศึกษาภาคบังคับ1-6

ใครทำหน้าที่ “ผู้รักษาการ” ตามพระรา…

การศึกษาภาคบังคับ1-5

ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้…

การศึกษาภาคบังคับ1-4

ให้ใครสามารถ จัดการศึกษาพิเศษให้กับ…

การศึกษาภาคบังคับ1-3

ข้อใดกล่าวถึงพระราชบัญญัติการศึกษาภ…

การศึกษาภาคบังคับ1-2

ใครเป็นผู้มีหน้าที่ ประกาศรายละเอีย…

การศึกษาภาคบังคับ1-1

ข้อใดเป็นความหมาย ของคำว่า “การศึกษ…

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก