1. Home

Question Category: กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ชุดที่ 1-2564

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ64-1-20

กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกง…

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ64-1-19

ข้อใดเกี่ยวข้องกับนิยามของคำว่า “กา…

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ64-1-18

คำว่า “การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่กล่า…

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ64-1-17

ข้อใดกล่าวได้ถูกมากที่สุด ถ้าต้องกา…

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ64-1-16

ข้อใด เกี่ยวข้องกับ ความมุ่งหมายของ…

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ64-1-15

การศึกษาสำหรับ คนพิการ รัฐ ต้องจัดอ…

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ64-1-14

รัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างไรสำหรับ &…

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ64-1-13

การจัดการศึกษาตามระบบการศึกษาในกฎหม…

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ64-1-12

รูปแบบการศึกษาใดที่มีเงื่อนไขของการ…

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ64-1-11

เด็กชายณรงค์ เกิด พ.ศ. 2547 ต้องเข้…

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก