วิชา ความรอบรู้ สังคมเศรษฐกิจ การเมืองเหตุการณ์ปัจจุบัน

สังคมเศรษฐกิจการเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน

นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ

วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

กฎหมายการศึกษาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก

กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถทั่วไป

ความสามารถด้านภาษาไทย

ความสามารถด้านตัวเลข

ความสามารถด้านเหตุผล อุปมา-อุปไมย

วิชาชีพครู คุณธรรมอุดมการณ์และมาตรฐานวิชาชีพ

ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู และมาตรฐานวิชาชีพครู

วิชาการศึกษา

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

จิตวิทยาทางการศึกษาและการแนะแนว

การพัฒนาผู้เรียน

การบริหารจัดการชั้นเรียน

การวิจัยทางการศึกษา

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก