ddd

Category: วิชาการศึกษา(VIP)

0%
0 votes, 0 avg
27

ชุดที่ 1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคมฯ

 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

เกณฑ์การสอบผ่านร้อยละ 60

1 / 15

1. ประเทศใดเตรียม ออกใบอนุญาตล่านกอินทรี หวังช่วยแก้ปัญหานกทะเลใกล้สูญพันธ์ุ

2 / 15

2. ข้อใดคือโรคที่กัญชาไม่มีสรรพคุณทางยาที่ช่วยรักษาหรือบรรเทาได้

3 / 15

3. การที่เรารู้จักใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจปัญหาในชีวิตประจำวันต่างๆ โดยใช้การพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและรู้จักการถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบท่านคิดว่า สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด

4 / 15

4. ข้อใดไม่ใช่ กรอบสมรรถนะวิชาชีพครูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

5 / 15

5. การที่เรารู้จักเตรียมตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

6 / 15

6. แหล่งท่องเที่ยวประเทศใด ติดตั้งไฟจราจรพิเศษกลางทะเลทราย เหตุจากคนแห่กันมาขี่อูฐเที่ยวจำนวนมาก

7 / 15

7. ข้อใดคือหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

8 / 15

8. ข้อใดเป็น วันยุโรป

9 / 15

9. บริษัทสตาร์ลิงก์ ในเครือสเปซเอ็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทอวกาศเอกชน ของอีลอน มัสก์ ได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตรายย่อยจากประเทศใด

10 / 15

10. ยูเนสโกขึ้นทะเบียนแม่พิมพ์ของโรงพิมพ์เต๋อเก๋อของจีน ในปี 2567 เป็นมรดกโลกด้านใด

11 / 15

11. หากท่านเป็นครูจะสอนเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรและภัยพิบัติรุ่นแรงอย่างไร

12 / 15

12. ครูสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไร

13 / 15

13. การที่เรามีการคิดอย่างรอบคอบ เกี่ยวกับเหตุผลและผลของการกระทำสอดคล้องกับข้อใด

14 / 15

14. การที่ทรัพยากรเสื่อมสภาพและเกิดภัยพิบัติ ท่านคิดว่าเกิดปัญหาเหล่านี้จากสาเหตุใด

15 / 15

15. ข้อใดคือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน

กำลังตรวจคำตอบ

คะแนนของคุณคือ

ผลงานคะแนนเฉลี่ยชุดนี้ของคุณอยู่ที่ 62%

0%

0%
0 votes, 0 avg
15

ชุดที่ 2 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคมฯ

 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

เกณฑ์การสอบผ่านร้อยละ 60

1 / 15

1. แผนการศึกษาแห่งชาติ คือข้อใด

2 / 15

2. ประเทศใดผ่านร่างกฎหมายจำคุก “คู่รักเพศเดียวกัน” นาน 10-15 ปี

3 / 15

3. ข้อใดคือรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย

4 / 15

4. ประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยน้อยที่สุด

5 / 15

5. ข้อใดเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน 2567

6 / 15

6. ข้อใดไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งทางสงครามกันในปัจจุบัน 2566-2567

7 / 15

7. คนต่างด้าวประกอบอาชีพใดโดยไม่ผิดกฎหมาย

8 / 15

8. “จากผลวิจัยเผย ฤดูร้อนของปี 2023 ทำลายสถิติร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมา และยังเป็นฤดูร้อนสุดในรอบ 2,000 ปีอีกด้วย” จากข่าวนี้ท่านควรสอนนักเรียนอย่างไร

9 / 15

9. วัฒนธรรมของไทยที่รับอิทธิพลมาจากพราหมณ์คือข้อใด

10 / 15

10. รัฐมนตรีท่านใด มอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

11 / 15

11. การออมเงินสำหรับประชาชนธรรมดาตั้งแต่ มีอายุ 15-60 ปี โครงการนี้มีชื่อว่าอย่างไร

12 / 15

12. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีระยะเวลาตามข้อใด

13 / 15

13. ข้อใดไม่ใช่ 3 ห่วงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

14 / 15

14. สำนักงานศึกษาธิการภาค จำนวน 18 ภาค ขึ้นตรงสังกัดใด

15 / 15

15. ในการกู้ยืม กยศ. ปัญหาในปัจจุบันที่พบมากที่สุดคือข้อใด

กำลังตรวจคำตอบ

คะแนนของคุณคือ

ผลงานคะแนนเฉลี่ยชุดนี้ของคุณอยู่ที่ 76%

0%

0%
0 votes, 0 avg
8

ชุดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคมฯ

 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

เกณฑ์การสอบผ่านร้อยละ 60

1 / 15

1. Thailand  4.0 คืออะไร

2 / 15

2. ข้อใดเป็นความหมายของ Artificial intelligence

3 / 15

3. นักท่องเที่ยวชาติใดมา เที่ยวไทยมากสุดช่วงสงกรานต์ 2567

4 / 15

4. ข้อใดกล่าวถึงโครงการ Digital Wallet ของรัฐบาลไทยไม่ถูกต้อง

5 / 15

5. โครงการ STEM เกี่ยวข้องกับข้อใด

6 / 15

6. ประเทศใดได้มีฉายาว่า แบตเตอรี่แห่งอาเซียน

7 / 15

7. วันพระสงฆ์ คือวันใด

8 / 15

8. วันก่อตั้งอาเซียนตรงกับข้อใด

9 / 15

9. ประเทศใดมี GDP ต่อหัว สูงสุด หรือ รายได้เฉลี่ยต่อคน สูงที่สุดในโลก ประจำปี 2024

10 / 15

10. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ “กลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G-20”

11 / 15

11. พฤติกรรมแบบใดคือการไซเบอร์บูลลี่(Cyberbully)

12 / 15

12. ประเทศที่ถือครอง ‘ทองคำ’ มากที่สุดในโลกในปัจจุบัน

13 / 15

13. ทวีปใดได้รับผลกระทบหนักสุด จากภาวะโลกร้อน-ภัยธรรมชาติในปี 2566

14 / 15

14. CPTPP คืออะไร

15 / 15

15. ข้อใดคือ “ศาสตร์พระราชา ของในหลวงรัชกาลที่ 9”

กำลังตรวจคำตอบ

คะแนนของคุณคือ

ผลงานคะแนนเฉลี่ยชุดนี้ของคุณอยู่ที่ 61%

0%

0%
0 votes, 0 avg
9

ชุดที่ 4 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคมฯ

 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

เกณฑ์การสอบผ่านร้อยละ 60

1 / 15

1. โครงการใดเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว

2 / 15

2. จุดเน้นที่สำคัญของการพัฒนาครูคืนถิ่นคืออะไร

3 / 15

3. ในปี 2567 ญี่ปุ่นเปิดไฟเขียว ล่าวาฬเชิงพาณิชย์ ได้เป็นวาฬคือสายพันธุ์ใด

4 / 15

4.

"ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์" คว้ารางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2565 จากผลงานเรื่อง

5 / 15

5. ความรอบรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง ตามหลักปรัชญาของรัชกาลที่ 9 ตรงกับข้อใด

6 / 15

6. การที่ครูเข้าร่วมเป็นสมาชิก ก.บ.ข. เพื่อวางแผนการเงินหลังเกษียณ ท่านคิดว่าสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในข้อใด

7 / 15

7. ข้อใดไม่ใช่วิถีประชาของคนสมัยปัจจุบัน

8 / 15

8. การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 40-41 มีขึ้นที่ประเทศใด?

9 / 15

9. พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครอบคลุมจังหวัดใด

10 / 15

10. ข้อใดกล่าวถึงวิธีการไหว้ในแบบไทยได้อย่างถูกต้อง

11 / 15

11. คำขวัญ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

12 / 15

12. ชาติแรกของโลก บัญญัติ “สิทธิการทำแท้ง” ลงในรัฐธรรมนูญคือข้อใด

13 / 15

13. อาชีพในข้อใดไม่ถูกจัดเป็นอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายอิสระได้ในอาเซียน

14 / 15

14. ข้อใดกล่าวถึงประเทศร่วมก่อตั้งอาเซียนถูกต้องที่สุด

15 / 15

15. ครูณรงค์วางแผนดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงหลังเกษียณอายุราชการสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด

กำลังตรวจคำตอบ

คะแนนของคุณคือ

ผลงานคะแนนเฉลี่ยชุดนี้ของคุณอยู่ที่ 61%

0%

0%
0 votes, 0 avg
6

ชุดที่ 5 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคมฯ

 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

เกณฑ์การสอบผ่านร้อยละ 60

1 / 15

1. ข้อใดเป็นวันครูโลก

2 / 15

2. Good Governance  คืออะไร

3 / 15

3. ประเทศไทยสามารถส่งดาวเทียม THEOS-2 ขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จ ในวันใด

4 / 15

4. อะไรคือสาเหตุหลักของปัญหาหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย

5 / 15

5. วันใดถูกกำหนดเป็นวันกตัญญูทางศาสนา 

6 / 15

6. ข้อใดเป็นแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน

7 / 15

7. เทคโนโลยี "Web 3.0" มีลักษณะเด่นที่สำคัญใด

8 / 15

8. โครงการใดของในหลวงรัชกาลที่ 9  มีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและบำบัดน้ำเสีย

9 / 15

9. โครงการ "กัญชาทางการแพทย์" ของประเทศไทยมีประโยชน์อย่างไร

10 / 15

10. วันสตรีสากลคือวันที่เท่าใด

11 / 15

11. ข้อใดคือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ

12 / 15

12. ศาสนาใดมีคนนับถือมากที่สุดในโลก

13 / 15

13. บิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย คือใคร

14 / 15

14. ข้อใดคือดอกไม้ประจำชาติไทย

15 / 15

15. กสทช.ออกประกาศ ใครถือครองซิมมือถือมากกว่า คนละกี่ซิมต้องลงทะเบียนซ้ำที่ค่ายมือถือภายใน 180 วัน

กำลังตรวจคำตอบ

คะแนนของคุณคือ

ผลงานคะแนนเฉลี่ยชุดนี้ของคุณอยู่ที่ 72%

0%

0%
0 votes, 0 avg
10

ชุดที่ 6 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคมฯ

 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

เกณฑ์การสอบผ่านร้อยละ 60

1 / 15

1. อะไรคือความท้าทายหลักของประเทศไทยในยุคดิจิทัลน้อยที่สุด

2 / 15

2. องค์การสหประชาชาติ(United Nations: UN) มีสมาชิกกี่ประเทศ

3 / 15

3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 กำหนดให้ สภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน กี่คน

4 / 15

4. ระบบสินเชื่อที่ไม่สร้างรายได้  NPL ย่อมาจากอะไร

5 / 15

5. การจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2024 หรือชื่อที่เป็นทางการ กีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 33 ประเทศใดเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้

6 / 15

6. อะไรคือความท้าทายหลักของระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน

7 / 15

7. ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พลิกโฉมประเทศไทยสู่

8 / 15

8. ชื่อเต็มอย่างเป็นทางการของไวรัสโคโรนา หรือ Covid-19 ตรงกับข้อใด

9 / 15

9. ข้อใดคือ ข้อสอบความถนัดทางวิชาชีพครู

10 / 15

10. วันสำคัญทางพุธศาสนาวันใดถือเป็น วันพระพุทธ

11 / 15

11.

ข้อใดเป็นนโยบาย กระตุ้นการท่องเที่ยวไทยตลอดปี 2567

12 / 15

12. โครงการสารานุกรมไทยเป็น โครงการตามพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านใด

13 / 15

13. ประเทศสมาชิกล่าสุดขององค์การสหประชาชาติ(United Nations: UN)คือประเทศใด

14 / 15

14. ข้อใดไม่ใช่บริบทการพัฒนาใหม่จากโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา

15 / 15

15. ประเทศใดได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF (การประชุมประจำปีฯ) ปี 2569”

กำลังตรวจคำตอบ

คะแนนของคุณคือ

ผลงานคะแนนเฉลี่ยชุดนี้ของคุณอยู่ที่ 61%

0%

0%
0 votes, 0 avg
10

ชุดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคมฯ

 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

เกณฑ์การสอบผ่านร้อยละ 60

1 / 11

1. าวะเงินเฟ้อ คืออะไร

2 / 11

2. วันแห่งความรักทางศาสนาตรงกับวันใด

3 / 11

3. ครูแดงมีความพอดีไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นตรงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด

4 / 11

4. สิ่งที่สังคมใดสังคมหนึ่งยึดถือและปฏิบัติสืบกันมาอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เป็นเรื่องของความถูก ผิด ใครฝ่าฝืนถือว่าเป็นการละเมิดกฎของสังคม ผิดประเพณีของสังคมคือข้อใด

5 / 11

5. วันคนพิการสากล ตรงกับข้อใด

6 / 11

6. การเข้าแถวซื้อของหรือ มารยาทที่ควรปฏิบัติในโอกาสต่างๆตรงกับ

7 / 11

7. รัฐบาลประเทศใดยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการ ให้มีการจัดประเภทกัญชาใหม่ เป็นยาเสพติดที่มีอันตรายน้อย

8 / 11

8. ข้อใดคือ การพัฒนาวิชาชีพครู เครื่องมือในการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู พร้อมพื้นที่แห่งการแบ่งปันและเรียนรู้หรือ Share and Learn

9 / 11

9. อาชีพที่กำหนดให้เคลื่อนย้ายเสรีในอาเซียน 8 สาขาคือข้อใด

10 / 11

10. ข้อใดไม่ใช่ หัวใจสำคัญของประเทศไทยในยุค  4.0 

11 / 11

11. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค "มีใครเป็นประธานกรรมการ"

กำลังตรวจคำตอบ

คะแนนของคุณคือ

ผลงานคะแนนเฉลี่ยชุดนี้ของคุณอยู่ที่ 60%

0%

0%
0 votes, 0 avg
10

ชุดที่ 8 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคมฯ

 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

เกณฑ์การสอบผ่านร้อยละ 60

1 / 10

1. ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมขั้วโลก” (Polar Silk Road)เป็นของประเทศใด

2 / 10

2. ข้อใดคือ IMF (International Monetary Fund)

3 / 10

3. ข้อใดเป็นพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

4 / 10

4. วันคุ้มครองโลก (Earth day) คือข้อใด

5 / 10

5. คนไทยถ่ายบัตรประชาชนครั้งแรกเมื่ออายุเท่าใด

6 / 10

6. ข้อใดคือ “กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติ” ซึ่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มก่อตั้ง

7 / 10

7. ผู้ใดเป็นประธานองคมนตรีคนปัจจุบัน

8 / 10

8. นายกรัฐมนตรีของไทยได้มอบคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567 คือข้อใด

9 / 10

9. วันครูของประเทศไทยตรงกับข้อใด

10 / 10

10. วันสำคัญทางศาสนาใด ที่ยกให้เป็นวันสำคัญสากล ของโลก

กำลังตรวจคำตอบ

คะแนนของคุณคือ

ผลงานคะแนนเฉลี่ยชุดนี้ของคุณอยู่ที่ 65%

0%

0%
0 votes, 0 avg
7

ชุดที่ 1 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ฯ

 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

เกณฑ์การสอบผ่านร้อยละ 60

1 / 10

1. ข้อใดเปรียบเสมือนคุณธรรมในจิตใจด้านของความดี ความถูกผิด

2 / 10

2. สัญชาตญาณทางเพศ (Sex Instinct)หรือแรงขับทางเพศเป็นแนวคิดของนักจิตวิทยาท่านใด

3 / 10

3. ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและกระบวนการของจิตโดยอาศัยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความรู้ตรงกับข้อใด

4 / 10

4. ใครคือบิดาจิตวิทยาการทดลอง

5 / 10

5. ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ไม่ฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้นคือข้อใด

6 / 10

6. บุคคลจะได้รับความรู้ก็ต่อเมื่อตนเองเป็นผู้ลงมือกระทำเอง(Learning by doing)เป็นแนวคิดของใคร

7 / 10

7. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมภายนอก

8 / 10

8. พฤติกรรมแบบ Overt Behavior คือข้อใด

9 / 10

9. เป็นสิ่งที่พอยอมรับได้ของสังคม ทำหน้าที่ควบคุม อิด(id) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมตรงกับข้อใด

10 / 10

10. สภาพของจิตภายในที่เจ้าตัวไม่รู้สึกตัวเลย

กำลังตรวจคำตอบ

คะแนนของคุณคือ

ผลงานคะแนนเฉลี่ยชุดนี้ของคุณอยู่ที่ 73%

0%

0%
0 votes, 0 avg
4

ชุดที่ 2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ฯ

 

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

เกณฑ์การสอบผ่านร้อยละ 60

1 / 10

1. ข้อใดต่อไปนี้ แสดงถึงการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียน

2 / 10

2. เมื่อครูแบ่งงานให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำในรายวิชาสังคม นักเรียนบางคนไม่อยากอยู่กลุ่มเดียวกันกับเพื่อน ครูควรใช้เครื่องมือใดในการหาสาเหตุ เพื่อให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มได้เป็นปกติ

3 / 10

3. กิจกรรมใดต่อไปนี้ ที่สามารถนำมาใช้พัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาของผู้เรียนได้เหมาะสมที่สุด

4 / 10

4. ข้อใด แสดงถึง การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่ส่งเสริมจริยธรรมให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้อย่างเหมาะสม

5 / 10

5. เด็กชายณเดช อยู่ไม่นิ่ง มีพฤติกรรมก่อกวนคนในชั้นเรียน ตะโกนเสียงดังใส่เพื่อน ครูจะมีวิธีการอย่างไรในการเก็บข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจกับเด็กชายณเดช

6 / 10

6. จากการที่ครูได้สำรวจผู้เรียน พบว่าผู้เรียนไม่สามารถปรับตัวได้ ขาดความยืดหยุ่น ท้อแท้ง่ายต่อปัญหาและอุปสรรคจากข้อมูลดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด

7 / 10

7. นักเรียนมีพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัว ไม่ฟังใคร เรียกร้องความสนใจตลอด และมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง พฤติกรรมดังกล่าวมาจากสาเหตุใด

8 / 10

8. ข้อใดเป็นการเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญกับธรรมชาติของผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้ชัดเจนที่สุด

9 / 10

9. ครูเจนสอนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ในชั้นเรียนเป็นเด็กที่มีผลการเรียนดีและมีนักเรียน 3 คนที่มีผลการเรียนต่ำอย่างต่อเนื่อง ครูเจนจะมีวิธีการอย่างไรในการพัฒนาผู้เรียนที่มีผลการเรียนต่ำ

10 / 10

10. การออกแบบการเรียนรู้ในข้อใดสอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ (Learning style) ของผู้เรียนตามความเป็นจริงมากที่สุด

กำลังตรวจคำตอบ

คะแนนของคุณคือ

ผลงานคะแนนเฉลี่ยชุดนี้ของคุณอยู่ที่ 38%

0%