ข้อสอบ1

94. การจัดเวลาเรียนและการตัดสินผลการเรียนปัจจุบันดำเนินการตามข้อใด

    ก. ประถมศึกษาจัดเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี

    ข. มัธยมศึกษาจัดเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายปี

    ค. มัธยมศึกษาจัดเวลาเรียนและตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค

    ง. ประถมศึกษาจัดเวลาเรียนละตัดสินผลการเรียนเป็นรายภาค

95. เมื่อสถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาจะต้องจัดทำสิ่งใดต่อไปนี้ควบคู่กันไป

    ก. วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด

    ข. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

    ค. จัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร

    ง. โครงสร้างรายวิชา ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด

96. ข้อใดไม่ต้องผ่านการอนุมัติการใช้จากคณะกรรมการสถานศึกษา

    ก. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา                  ข. คำอธิบายรายวิชา

    ค. เกณฑ์การจบหลักสูตร                             ง. หน่วยการเรียนรู้

97. รายวิชาพื้นฐานในหลักสูตรสถานศึกษากำหนดมาจากสิ่งใด

    ก. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

    ข. จุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง

    ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรแกนกลาง

    ง. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง

98. จุดเน้นของหลักสูตรแกนกลางฯ 2551  กำหนดสิ่งใด เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน

    ก. สมรรถนะสำคัญ                                     ข. คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์

    ค. วิสัยทัศน์                                               ง. สาระการเรียนรู้แกนกลาง

99. การประเมินระดับใดที่ประเมินได้ตรงและสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานมากที่สุด

    ก. ระดับระดับชั้นเรียน                                  ข. ระดับสถานศึกษา

    ค. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา                           ง. ระดับชาติ

100. เอกสารหลักฐานการศึกษา  แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

    ก. 2 ประเภท  คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน  และ ประกาศนียบัตร

    ข. 2 ประเภท  คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน และ แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

    ค. 2 ประเภท คือ ประกาศนียบัตร และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา                                           

    ง. 2 ประเภท คือ  เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และเอกสารหลักฐาน การศึกษาที่สถานศึกษากำหนด

101. รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นรายวิชาพื้นฐานลำดับที่ 1 ใช้รหัสวิชาอย่างไร

    ก. ท11021                                                  ข. ท11202                      

    ค. ท12201                                                 ง. ท12101

102. รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 รายวิชาพื้นฐาน ลำดับที่ 1 เขียนแทนรหัสวิชาอย่างไร

    ก. ท24101                                                 ข. ว21201                       

    ค. ว21101                                                  ง. ว21111

103. การใช้ระบบวิชาหลักที่ 4 แสดงถึงอะไร

    ก.  ระดับการศึกษา                                     ข.  ปีที่เรียนรายวิชา

    ค.  ประเภทรายวิชา                                     ง.  ลำดับของรายวิชาแต่ละประเภท

Read Previous

อุปมา-อุปไม ชุดที่ 1

Read Next

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชุดที่ 1

Leave a Reply

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก