จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการ วิเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ชุดที่ 3

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ข้อใดเป็นทฤษฎีหลักของสกินเนอร์
เด็กกลุ่มใดเป็นกลุ่มที่ต้องเข้ารับคำปรึกษาจากครูแนะแนว
ครูแจ้งคะแนนผลการสอบให้นักเรียนทราบละผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆแสดงว่านำกับกฎการเรียนรู้ของผู้ใดมาใช้
การจัดทำระเบียนสะสม ของผู้เรียนตรงกับขอบข่ายงานแนะแนวข้อใด
บริการที่จัดขึ้นเพื่อมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถปรับตัวกับปัญหาต่างๆที่จะต้องประสบในสภาพสังคมรอบตัวเด็ก คือข้อใด
สิ่งใดที่ครูให้นักเรียนลงมือทำบ่อยๆนักเรียนก็จะเกิดความชำนาญตรงกับทฤษฎีของใคร
ข้อใดเป็นความหมายของพัฒนาการ
สิ่งที่ช่วยให้สามารถปรับตัวให้ได้เหมาะสมกับเหตุการณ์เสมอ คืออะไร
หากนักเรียนในห้องของคุณครูซุกซนไม่สนใจทำงานหรือการบ้านที่ครูมอบให้ คุณครูจะอ่านบทความเรื่องใดก่อน
“ บุคลิกภาพ ” คืออะไร
พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งใด
หากมีความมุ่งหมายที่จะให้นักเรียนสามารถ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองควรใช้บริการแนะแนวข้อใด
ท่านมีหลักการและวิธีการที่จะแก้ไขเด็กดื้ออย่างไร
ข้อใดเป็นเป้าหมายหลักของการแนะแนวในสถานศึกษา
การเข้าใจธรรมชาติของเด็กจะเป็นผลดีอย่างไร
ทฤษฎีบุคลิคภาพ เป็นของนักจิตวิทยาผู้ใด
หากมีความมุ่งหมายที่จะให้นักเรียนสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองควรใช้บริการแนะแนวใด
ปรับตัวตามเพื่อนๆในกลุ่มทุกๆเรื่อง เพื่อให้เพื่อนรักและยอมรับในตัวเขา พฤติกรรมแบบนี้ เป็นพฤติกรรมระดับใดของโคลเบิร์ก
ประสบการณ์ที่ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยน เรียกว่าอะไร
การสอนซ่อมเสริมเป็นการสอนที่คำนึงถึงหลักการใด
ขอบข่ายงานแนะแนวในสถานศึกษางานใดที่เน้น แก้ปัญหาเฉพาะด้านเฉพาะกลุ่ม
เ​มื่อมีเด็กเล่นโทรศัพท์ในเวลาเรียนครูขอยึดเก็บไว้ก่อนและจะคืนให้หลังหมดคาบสอนตรงกับทฤษฎีข้อใด
กลุ่มใดเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการรับรู้เป็นส่วนรวมมากกว่าส่วนย่อย
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ถือว่าเป็นขั้นตอนใด ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรีย
ข้อใดแสดงว่าครูใช้จิตวิทยาในการสอนมากที่สุด
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก