จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการ วิเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ชุดที่ 2

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ข้อใดเป็นการให้สิ่งที่บุคคลพึงพอใจ มีผลทำให้บุคคลแสดงพฤติกรรมถี่ขึ้น เช่น คำชมเชย รางวัล อาหาร
กฎการเรียนรู้ที่สำคัญของธอร์นไดค์ คือข้อใด
บริการแนะแนวใดเป็นหัวใจของการแนะแนว
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้อใดสำคัญที่สุด
ครูให้นักเรียนทบทวนเรื่องที่เรียนเสมอๆตรงกับ
ผู้ใดนำทฤษฎีการวางเงื่อนไขของพาฟลอฟมาใช้กับมนุษย์ จึงรับการยกย่องเป็น บิดาจิตวิทยาแผนใหม่ บิดาแห่งจิตวิทยาพฤติกรรม
การทดลองของพาฟลอฟไม่ได้ทดลองกับสิ่งใด
การเสริมแรงประเภทใดคือเอาสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อพฤติกรรมที่ไม่ดีออกไป
บิดาจิตวิทยาการแนะแนวคือใคร
การวางเงื่อนไขสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ได้ และเขาสามารถสร้างให้เด็กเป็นอะไรก็ได้โดยการวางเงื่อนไข
การจัดหา สื่อ สิ่งช่วยอำนวยการศึกษาให้เพียงพอคือบริการการแนะแนวข้อใด
ข้อใดคือความหมายของการแนะแนว
เมื่อตัดสิ่งนั้นออกไปจากสถานการณ์นั้นแล้วจะมีผลให้อัตราการตอบสนองเปลี่ยนไปในลักษณะดีขึ้น เช่น เสียงดัง แสงสว่างจ้า คำตำหนิ ร้อนหรือเย็นเกินไปคือข้อใด
การเสริมแรงเป็นผลงานของใคร
ความรู้เกิดจากประสบการณ์แนวความคิดของใคร
ประเภทของการแนะแนวหรือขอบข่ายของการแนะแนวข้อใดถูกต้อง
ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ ตรงกับ
การทดลองของสกินเนอร์ทดลองกับอะไร
บทเรียนสำเร็จรูป หรือบทเรียนโปแกรมเป็นผลงานของใคร
หากท่านเป็นครู ท่านได้แจ้งให้นักเรียนทราบคะแนนแต่ละหน่วยการเรียนที่สอบไปสอดคล้องกับข้อใด
การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ซ้ำๆ ทำให้เกิดเข้มแข็ง อยู่ในกฎข้อใดของธอร์นไดค์
ธอร์นไดค์ใช้สัตว์ชนิดใดในการทดลอง
บริการแนะแนวข้อใดต่อไปนี้ใดเกี่ยวกับการจัดหาทุนต่างๆให้กับนักเรียน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลองผิดลองถูกด้วยตนเองบางเป็นการช่วยจดจำผลจากการเรียนรู้ได้ดี เป็นแนวคิดของ
หากเป็นครู ท่านจัดให้มีการทดสอบก่อนเรียนและทราบข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำมาจัดการเรียนการสอนให้สมบูรณ์สอดคล้องกับข้อใด
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก