จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการ วิเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ชุดที่ 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

Learning by Doing สอนแบบแก้ปัญหา คือใคร
กลวิธานในการปรับตัวเป็นผลงานของผู้ใด
บิดาจิตวิทยาแผนใหม่
ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นของใคร
การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกเป็นแนวคิดของใคร
กลุ่มมนุษยนิยม (humanism)มีบุคคลสำคัญคือใคร
บิดาจิตวิทยาการศึกษา
บุคคลจะเกิดการเรียนรู้จากสิ่งเร้าที่เป็นส่วนรวมได้ดีกว่าส่วนย่อยเป็นกลุ่มย่อยใดของกลุ่มทฤษฎีสติปัญญา
บุคคลจะเกิดการเรียนรู้จากสิ่งเร้าที่เป็นส่วนรวมได้ดีกว่าส่วนย่อยเป็นแนวคิดของกลุ่มจิตวิทยากลุ่มใด
ผลงานทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ (Operant Conditioning)เป็นของใคร
วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา วิธีใดเชื่อถือได้มากที่สุด
นักจิตวิทยาท่านใดจัดอยู่ในกลุ่มกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
เจ้าของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค
วุ้นท์ (Woundt) เป็นนักจิตวิทยากลุ่มใด
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ไม่ฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้นคือข้อใด
ทฤษฎีความต้องการพื้นฐานขั้นต้นคือข้อใด
กลุ่มใดเน้นศึกษา การทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของตนเอง
ข้อใดไม่จัดเป็นกลุ่มทฤษฎีสติปัญญา (Cognitive Theory)
บิดาจิตวิทยาพฤติกรรม
ทฤษฎีความต้องการพื้นฐาน เป็นลำดับ 5 ขั้นเป็นผลงานของใคร
บุคคลจะได้รับความรู้ก็ต่อเมื่อตนเองเป็นผู้ลงมือกระทำเอง(Learning by doing)เป็นแนวคิดของใคร
นักจิตวิทยาท่านใดไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
การหยังเห็นเป็นทฤษฎีของใคร
ทฤษฎีสนามเป็นทฤษฎีของใคร
บิดาจิตวิทยาการทดลองคือใคร
ตรวจคำตอบ
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก