จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการ วิเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ชุดที่ 1

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ทฤษฎีสนามเป็นทฤษฎีของใคร
การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกเป็นแนวคิดของใคร
นักจิตวิทยาท่านใดไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
ข้อใดไม่จัดเป็นกลุ่มทฤษฎีสติปัญญา (Cognitive Theory)
นักจิตวิทยาท่านใดจัดอยู่ในกลุ่มกลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
กลวิธานในการปรับตัวเป็นผลงานของผู้ใด
Learning by Doing สอนแบบแก้ปัญหา คือใคร
บุคคลจะเกิดการเรียนรู้จากสิ่งเร้าที่เป็นส่วนรวมได้ดีกว่าส่วนย่อยเป็นกลุ่มย่อยใดของกลุ่มทฤษฎีสติปัญญา
วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา วิธีใดเชื่อถือได้มากที่สุด
ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยงเป็นของใคร
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ไม่ฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้นคือข้อใด
เจ้าของทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค
บุคคลจะได้รับความรู้ก็ต่อเมื่อตนเองเป็นผู้ลงมือกระทำเอง(Learning by doing)เป็นแนวคิดของใคร
ผลงานทฤษฏีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ (Operant Conditioning)เป็นของใคร
กลุ่มใดเน้นศึกษา การทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของตนเอง
วุ้นท์ (Woundt) เป็นนักจิตวิทยากลุ่มใด
บิดาจิตวิทยาแผนใหม่
กลุ่มมนุษยนิยม (humanism)มีบุคคลสำคัญคือใคร
บิดาจิตวิทยาการทดลองคือใคร
บิดาจิตวิทยาพฤติกรรม
ทฤษฎีความต้องการพื้นฐานขั้นต้นคือข้อใด
บุคคลจะเกิดการเรียนรู้จากสิ่งเร้าที่เป็นส่วนรวมได้ดีกว่าส่วนย่อยเป็นแนวคิดของกลุ่มจิตวิทยากลุ่มใด
การหยังเห็นเป็นทฤษฎีของใคร
บิดาจิตวิทยาการศึกษา
ทฤษฎีความต้องการพื้นฐาน เป็นลำดับ 5 ขั้นเป็นผลงานของใคร
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก