พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 ชุดที่ 1

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ใดมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อใดมีหน้าที่พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
การประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องได้รับคำแนะนำจากใคร
ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ คณะกรรมการสถานศึกษา
การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก
ประธาน คณะกรรมการสถานศึกษา คือข้อใด
ข้อใดพิจาณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาให้ดำเนินการเป็นไปตาม แผนการศึกษาแห่งชาติ
การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนใดไม่มีฐานะเป็นกรมและเป็นนิติบุคคล
ข้อใดไม่ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดข้อใดเป็นหลัก
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีฐานะเทียบเท่ากับตำแหน่งใด
ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก