พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 ชุดที่ 1

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ข้อใดพิจาณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาให้ดำเนินการเป็นไปตาม แผนการศึกษาแห่งชาติ
ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนใดไม่มีฐานะเป็นกรมและเป็นนิติบุคคล
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก
การประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องได้รับคำแนะนำจากใคร
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดข้อใดเป็นหลัก
ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ คณะกรรมการสถานศึกษา
การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก
ประธาน คณะกรรมการสถานศึกษา คือข้อใด
ข้อใดมีหน้าที่พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
ข้อใดไม่ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้ใดมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีฐานะเทียบเท่ากับตำแหน่งใด
ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก