พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 ชุดที่ 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ผู้ใดเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีฐานะเทียบเท่ากับตำแหน่งใด
ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ใดมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อใดพิจาณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาให้ดำเนินการเป็นไปตาม แผนการศึกษาแห่งชาติ
การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการโดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนใดไม่มีฐานะเป็นกรมและเป็นนิติบุคคล
การประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องได้รับคำแนะนำจากใคร
ประธาน คณะกรรมการสถานศึกษา คือข้อใด
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดข้อใดเป็นหลัก
ข้อใดมีหน้าที่พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ
ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ
การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ให้คำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก
ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของ คณะกรรมการสถานศึกษา
ข้อใดไม่ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษา
การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้คำนึงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรก
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก