พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 ชุดที่ 2

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ให้นำมากฎหมายใดใช้บังคับแก่กระทรวงศึกษาธิการโดยอนุโลมเว้นแต่ในพระราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
การมอบอำนาจโดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอำนาจสามารถมอบต่อได้หรือไม่
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีสมาชิกกรรมการจำนวนเท่าใด
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีผู้ใดทำหน้าที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ใครสามารถรักษาราชการในตำแหน่งได้
ผู้ใดทำหน้าที่รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายใด
ใครมีอำนาจจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก สถานศึกษา
ข้อใดเป็นนิติบุคคล
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เมื่อ ผู้มอบอำนาจได้มอบเสร็จแล้ว
การมอบอำนาจของ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจมอบอำนาจให้ผู้ใดได้
ข้อใดไม่ใช่ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา
การบริหารและการจัดการศึกษาให้มีการกระจายอำนาจในด้านใด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการหากเขตพื้นที่การศึกษาไม่พร้อม
การมอบอำนาจของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ทำเป็นอะไร
ตรวจคำตอบ
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก