พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 ชุดที่ 2

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจพักใช้ใบอนุญาต มีระยะเวลาเท่าใด
บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ผู้เสียหายมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาตผู้นั้นโดยทำเรื่องยื่นต่อใคร
ข้อใดคือประเภทของสมาชิกของคุรุสภา
ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องยื่นขอที่ใคร
ข้อใดต่อไปนี้มีอำนาจพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สิทธิการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพว่าผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพสิ้นสุดลงเมื่อใด
ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่ พิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
ใบประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มี่กี่ประเภท
หากท่านถูกพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่านจะต้องรอให้พ้นกี่ปีถึงขอใหม่ได้
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ข้อใดมีอำนาจหน้าที่ กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ข้อใดมีอำนาจหน้าที่ บริหารและดำเนินการตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
ข้อใด ไม่ใช่ ด้านของจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพข้อใดกำหนดให้เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก