พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 ชุดที่ 2

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ผู้เสียหายมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาตผู้นั้นโดยทำเรื่องยื่นต่อใคร
ข้อใดไม่ใช่ ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 2556
ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องยื่นขอที่ใคร
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
หากท่านถูกพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่านจะต้องรอให้พ้นกี่ปีถึงขอใหม่ได้
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยลงโทษอาจอุทธรณ์อย่างไร
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ พร้อมทั้งส่งสำเนาเรื่องที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษล่วงหน้ารู้ ไม่น้อยกว่ากี่วันก่อนเริ่มพิจารณา
สิทธิการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพว่าผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพสิ้นสุดลงเมื่อใด
ใครคือบุคคลากรวิชาชีพ
ข้อใดคือประเภทของสมาชิกของคุรุสภา
ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพข้อใดกำหนดให้เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจพักใช้ใบอนุญาต มีระยะเวลาเท่าใด
ใครมีอำนาจมีหน้าที่ ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ
ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่ พิจารณาการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
คณะกรรมการคุรุสภา มีจำนวนเท่าใดในปัจจุบัน
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก