พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 ชุดที่ 2

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ข้อใดมีอำนาจหน้าที่ กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพข้อใดกำหนดให้เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องยื่นขอที่ใคร
ข้อใดคือประเภทของสมาชิกของคุรุสภา
คณะกรรมการคุรุสภา มีจำนวนเท่าใดในปัจจุบัน
ข้อใดมีอำนาจหน้าที่ บริหารและดำเนินการตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ผู้เสียหายมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาตผู้นั้นโดยทำเรื่องยื่นต่อใคร
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ พร้อมทั้งส่งสำเนาเรื่องที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษล่วงหน้ารู้ ไม่น้อยกว่ากี่วันก่อนเริ่มพิจารณา
ใครมีอำนาจมีหน้าที่ ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ
ข้อใดไม่ใช่ ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 2556
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยลงโทษอาจอุทธรณ์อย่างไร
หากท่านถูกพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่านจะต้องรอให้พ้นกี่ปีถึงขอใหม่ได้
ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร
ใบประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มี่กี่ประเภท
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก