พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 ชุดที่ 2

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ใบประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มี่กี่ประเภท
ใครมีอำนาจมีหน้าที่ ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ
ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องยื่นขอที่ใคร
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
ข้อใดมีอำนาจหน้าที่ บริหารและดำเนินการตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
ข้อใดคือประเภทของสมาชิกของคุรุสภา
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หากคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพวินิจฉัยลงโทษอาจอุทธรณ์อย่างไร
ข้อใดต่อไปนี้มีอำนาจพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ใครคือบุคคลากรวิชาชีพ
ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพข้อใดกำหนดให้เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพ
บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ผู้เสียหายมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาตผู้นั้นโดยทำเรื่องยื่นต่อใคร
หากท่านถูกพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท่านจะต้องรอให้พ้นกี่ปีถึงขอใหม่ได้
ข้อใด ไม่ใช่ ด้านของจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ข้อใดไม่ใช่ ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 2556
ข้อใดมีอำนาจหน้าที่ กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก