พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 ชุดที่ 2

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ข้อใดมีอำนาจหน้าที่ บริหารและดำเนินการตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องยื่นขอที่ใคร
ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ พร้อมทั้งส่งสำเนาเรื่องที่กล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษล่วงหน้ารู้ ไม่น้อยกว่ากี่วันก่อนเริ่มพิจารณา
คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจพักใช้ใบอนุญาต มีระยะเวลาเท่าใด
ใครคือบุคคลากรวิชาชีพ
ข้อใดมีอำนาจหน้าที่ กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ใบประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มี่กี่ประเภท
สิทธิการกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพว่าผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพสิ้นสุดลงเมื่อใด
ข้อใดต่อไปนี้มีอำนาจพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
คณะกรรมการคุรุสภา มีจำนวนเท่าใดในปัจจุบัน
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของผู้ที่ได้รับใบอนุญาต ผู้เสียหายมีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาตผู้นั้นโดยทำเรื่องยื่นต่อใคร
ข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพข้อใดกำหนดให้เป็นจรรยาบรรณวิชาชีพ
ข้อใด ไม่ใช่ ด้านของจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก