พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 2547 ชุดที่ 1

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ผู้ใดคือ ประธาน กศจ.
การยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 จะโอนอำนาจหน้าที่ไปเป็นของคณะกรรมการใด
ก.ค.ศ. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 มีจำนวนเท่าใด
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมี จำนวน
ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร
ข้อใดมีหน้าที่ กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อใดคือ หน่วยงานการศึกษา
ข้อใด คือ อำนาจและหน้าที่ ก.ค.ศ.
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ข้อใดที่ กศจ. สามารถมาตั้งขึ้น มาช่วยเรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนั้นๆได้
คุณสมบัติทั่วไปข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีอายุเท่าใด
ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ เป็นความหมายของข้อใดในกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร
กศจ. มีสมาชิกจำนวนเท่าใด
กศจ. ย่อมาจากข้อใด
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก