พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 2547 ชุดที่ 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา มีสมาชิกจำนวนเท่าใด
คุณสมบัติทั่วไปข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีอายุเท่าใด
ผู้ที่ประกอบวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาของรัฐ เป็นความหมายของข้อใดในกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
กศจ. มีสมาชิกจำนวนเท่าใด
ข้อใด คือ อำนาจและหน้าที่ ก.ค.ศ.
ข้อใดมีหน้าที่ กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมี จำนวน
ก.ค.ศ. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 มีจำนวนเท่าใด
ข้อใดคือ หน่วยงานการศึกษา
ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คือใคร
ผู้ใดคือ ประธาน กศจ.
กศจ. ย่อมาจากข้อใด
ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก