พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 2547 ชุดที่ 4

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ทำอย่างไร
ข้อใดไม่ใช่ตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ใดที่เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย
ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้มีผลอย่างไร
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชาให้ผู้นั้นมีสิทธิตามข้อใด
เมื่อครบกำหนดเวลาที่ยับยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตามข้อใด
ผู้ใดที่กำหนดหลักสูตร และวิธีการสอบแข่งขันรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้ตั้งกรรมการและสั่งลงโทษครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ในความผิดวินัยร้ายแรง คือใคร
ข้อใดคือความผิดปรากฏชัดแจ้ง
ครูผู้ช่วยกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงผู้ใดมีอำนาจหน้าที่ลงโทษ
ผู้ใดยังไม่พอใจกับผลการอุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ. สามารถทำอย่างไรต่อไป
อุทธรณ์ ให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาเท่าใด
การยับยั้งการอนุญาตลาออก เพื่อประโยชน์ทางราชการยับยั้งได้ในเวลาเท่าใด
ผู้มีอำนาจอนุญาตไม่ได้อนุญาตให้ลาออกและไม่ได้ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกการขอลาออกนั้นเป็นอย่างไร
ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ คัดเลือก สรรหา บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก