พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 2547 ชุดที่ 3

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ข้อใดไม่ถือเป็นการประพฤติชั่ว
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ข้อใดเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง
ข้าราชการครู ร่วมดำเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือรับจัดทำผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ เพื่อให้ผู้อื่นนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ต้องรับโทษสถานใด
ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัย
ผู้ใดกระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุก หรือโทษที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้รับโทษที่หนักกว่าจำคุกต้องรับโทษทางวินัยหรือไม่
ผู้ใดกระทำอันมีลักษณะเป็นการให้ หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิประโยชน์อื่น เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับการบรรจุและแต่งตั้งโดยมิชอบหรือเสื่อมเสียความเที่ยงธรรม
ครูสุรเดชคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะต้องได้รับโทษตามข้อใด
การลงโทษสถานใดให้ใช้เฉพาะกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควรลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดเงินเดือน
การลงโทษทางวินัยข้อใดมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าเป็นผู้ลาออกจากราชการ
ครูวิลลี่ ไม่วางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน โดยอาศัยอำนาจและหน้าที่ราชการของตนแสดงการฝักใฝ่ ส่งเสริม เกื้อกูลสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หรือพรรคการเมืองต้องรับโทษลักษณะใด
ครู เป็นกรรมการผู้จัดการ ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังแห่งหนึ่งถือเป็นความผิดวินัยหรือไม่
ครูแดงเสพยาบ้าต้องรับโทษวินัยหรือไม่
ครู ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิ์ ขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นต้องรับโทษสถานใด
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก