พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 2547 ชุดที่ 2

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

หากท่านเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ราชการ หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการท่านจะทำอย่างไร
ข้อใดกล่าวถึง วิทยฐานะไม่ถูกต้อง
ครูผู้ช่วย ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นเวลาเท่าใดก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู
ครูไก่กลั่นแกล้ง กล่าวหาหรือร้องเรียนครู ส้ม โดยปราศจากความเป็นจริงต้องได้รับโทษใด
ข้อใดไม่ใช่ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญตรงกับข้อใด
ครูฝ้าย กล่าวหาหรือร้องเรียนครูห่านโดยปราศจากความเป็นจริงได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงต้องได้รับโทษใด
ครูจันทร์ กลั่นแกล้ง ข่มเหงผู้เรียน อย่างร้ายแรงควรได้รับโทษตามข้อใด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องตรงต่อเวลา อุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการและผู้เรียน จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรมิได้ หากละเลยต้องรับโทษตามข้อใด
การขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงต้องรับโทษตามข้อใด
ใครมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจและหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นผู้ใดฝ่าฝืนต้องรับโทษใด
ข้อใดไม่เป็นความผิดปรากฏชัดแจ้ง
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก