พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 3

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ข้อใดคือการศึกษาในระบบ
ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษา
บิดา มารดา ผู้ปกครองไม่ส่งลูกเข้าเรียนมีโทษสถานใด
สมศ. ย่อมาจาก คำว่าอะไร
ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทางการศึกษาภายนอก
ข้อใด ไม่ใช่ สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หน่วยงานใดไม่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผู้สอนในสถานศึกษาที่ใช้จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมใด ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การนับอายุเด็กเพื่อเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับนับอย่างไร
เด็กในความหมายของ พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับคือผู้ที่มีอายุเท่าใด
การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่ายกาย จิตใจ กล่าวไว้ในหมวดใด ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
หน่วยงานใดต่อไปนี้ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาได้กี่ระดับ
ข้อใดไม่ใช่ช่วงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข้อใดไม่ใช้รูปแบบของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก