พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 2

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะอย่างไร
การประกันคุณภาพภายนอกมีระยะเวลาตามข้อใด
การประกันคุณภาพภายใน จัดโดยใคร
องค์การท้องถิ่นใครเป็นคนกำหนดแนวทางในการจัดการศึกษา
ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อใดคือ "บุคลากรทางการศึกษา"
ข้อใดเป็นผู้กำหนดมีหน้าที่จัดทำ สาระของหลักสูตร ตามวัตถุประสงค์ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ข้อใดคือความหมายของคำว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ใดของ กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ก่อให้เกิด พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
มาตรา ใดของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ก่อให้เกิด พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนเท่าใด
หมวดใดในกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับผู้เรียนมากที่สุดหรือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การประกันคุณภาพภายนอก จัดโดยใคร
การศึกษาตามความสนใจของผู้เรียนอยู่ในรูปแบบใด
มาตรา ใดของ กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ก่อให้เกิด พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก