พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 2

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

มาตรา ใดของ กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ก่อให้เกิด พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546
หมวดใดในกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับผู้เรียนมากที่สุดหรือเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
การศึกษาตามความสนใจของผู้เรียนอยู่ในรูปแบบใด
ข้อใดคือความหมายของคำว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนเท่าใด
มาตรา ใดของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ก่อให้เกิด พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546
ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
การประกันคุณภาพภายนอก จัดโดยใคร
ตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อใดคือ "บุคลากรทางการศึกษา"
องค์การท้องถิ่นใครเป็นคนกำหนดแนวทางในการจัดการศึกษา
การประกันคุณภาพภายนอกมีระยะเวลาตามข้อใด
สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะอย่างไร
มาตรา ใดของ กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ก่อให้เกิด พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547
ข้อใดเป็นผู้กำหนดมีหน้าที่จัดทำ สาระของหลักสูตร ตามวัตถุประสงค์ในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การประกันคุณภาพภายใน จัดโดยใคร
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก