พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ชุดที่ 1

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

สภาการศึกษา มีสมาชิกจำนวนเท่าใด
การจัดการศึกษาในกฎหมายการศึกษาแห่งชาติต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นอย่างไร
เด็กชาย แดง ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับใน พ.ศ.2560 แสดงว่าเด็กคนนี้เกิด พ.ศ. ใด
ผู้ใดทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Informal education จัดเป็นการศึกษา รูปแบบใด
เด็กชาย เขียว เกิด พ.ศ. 2547 ต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับใน พ.ศ.ใด
รูปแบบการศึกษาใดที่มีเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่ แน่นอน
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบใดได้
การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงศึกษาธิการให้มี องค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจำนวน กี่ องค์กร
ผู้ใดทำหน้าที่เป็นประธานสภาการศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงในคำสั่งหัวหน้า คสช.
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด อยู่ในมาตราใดของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
การศึกษาภาคบังคับ มีระยะเวลาจำนวนกี่ปี
สถานศึกษาควรจัดการประเมินผู้เรียนจากสิ่งใดเป็นอันดับแรก
ข้อใด สอดคล้องกับ รูปแบบการศึกษานอกระบบ (Non-formal education)
ข้อใดเป็นผู้กำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก