กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ชุดที่ 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

วันปิดภาคเรียนให้ถือว่าเป็นวันพักผ่อนของใคร
ในกรณีสถานศึกษาใดมีความจำเป็นไม่อาจจะชักธงชาติขึ้นและลงตามเวลาที่กำหนด ได้ให้ใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตามความเหมาะสม
ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาค้างคืน ใครเป็นผู้อนุญาต
ช่วงเวลารอบปีการศึกษาหนึ่ง ถือว่าข้อใด เป็นวันเริ่มต้นปีการศึกษา
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา จำแนกเป็น กี่ ประเภท
วันเปิดเรียน ให้ชักธงชาติขึ้นเวลาใด
การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืนใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
การลดธงครึ่งเสาเนื่องในวันสำคัญที่ทางราชการกำหนด ให้ทำปฏิบัติอย่างไร
วันเปิดเรียน ให้ชักธงชาติลงเวลาใด
วันปิดเรียน ให้ชักธงชาติขึ้นเวลาใด
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับเวลาราชการของสถานศึกษา
ข้อใดเป็นวันสิ้นปีการศึกษาของปีถัดไป
วันปิดเรียน ให้ชักธงชาติลงเวลาใด
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก