กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ชุดที่ 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
วันปิดภาคเรียนให้ถือว่าเป็นวันพักผ่อนของใคร
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาค้างคืน ใครเป็นผู้อนุญาต
วันปิดเรียน ให้ชักธงชาติขึ้นเวลาใด
การลดธงครึ่งเสาเนื่องในวันสำคัญที่ทางราชการกำหนด ให้ทำปฏิบัติอย่างไร
วันปิดเรียน ให้ชักธงชาติลงเวลาใด
วันเปิดเรียน ให้ชักธงชาติขึ้นเวลาใด
ช่วงเวลารอบปีการศึกษาหนึ่ง ถือว่าข้อใด เป็นวันเริ่มต้นปีการศึกษา
วันเปิดเรียน ให้ชักธงชาติลงเวลาใด
ในกรณีสถานศึกษาใดมีความจำเป็นไม่อาจจะชักธงชาติขึ้นและลงตามเวลาที่กำหนด ได้ให้ใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตามความเหมาะสม
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับเวลาราชการของสถานศึกษา
ข้อใดเป็นวันสิ้นปีการศึกษาของปีถัดไป
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา จำแนกเป็น กี่ ประเภท
การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืนใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
ตรวจคำตอบ
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก