กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ชุดที่ 1

Share on print
Print

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

วันเปิดเรียน ให้ชักธงชาติลงเวลาใด
วันปิดเรียน ให้ชักธงชาติขึ้นเวลาใด
วันปิดภาคเรียนให้ถือว่าเป็นวันพักผ่อนของใคร
การลดธงครึ่งเสาเนื่องในวันสำคัญที่ทางราชการกำหนด ให้ทำปฏิบัติอย่างไร
การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาค้างคืน ใครเป็นผู้อนุญาต
ช่วงเวลารอบปีการศึกษาหนึ่ง ถือว่าข้อใด เป็นวันเริ่มต้นปีการศึกษา
การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืนใครเป็นผู้พิจารณาอนุญาต
วันปิดเรียน ให้ชักธงชาติลงเวลาใด
ในกรณีสถานศึกษาใดมีความจำเป็นไม่อาจจะชักธงชาติขึ้นและลงตามเวลาที่กำหนด ได้ให้ใครเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาตามความเหมาะสม
การขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา จำแนกเป็น กี่ ประเภท
ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
วันเปิดเรียน ให้ชักธงชาติขึ้นเวลาใด
ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องเกี่ยวกับเวลาราชการของสถานศึกษา
ข้อใดเป็นวันสิ้นปีการศึกษาของปีถัดไป
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก