กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ชุดที่ 3

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ผู้เข้าสอบทุกคนเมื่อสอบเสร็จก่อนหมดเวลาจะออกจากห้องสอบก่อนได้เวลาตามข้อใดไม่ได้
อัตราเงินเดือนบรรจุครั้งแรกของครูผู้ช่วย ที่จบหลักสูตร 5 ปี คือเท่าใด
ข้าราชการที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลา จะต้องอุปสมบทหรือออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน กี่ วันนับแต่วันเริ่มลา
ข้าราชการที่ลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพลพ้นจากการเข้ารับแล้วให้มารายงานตัวกลับต่อผู้บังคับบัญชาภายใน กี่ วัน
ข้าราชการครู ต้องมีเวลาการทำงานในหนึ่งสัปดาห์ คือ ไม่น้อยกว่า กี่ ชั่วโมงต่อ สัปดาห์
หากมีปัญหาอุปสรรค ทำให้ไม่สามารถอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ตามที่ขอลาไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอยกเลิกวันลา ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ยกเลิกวันลาให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลาใด
ผู้กำกับการสอบ มีความประมาทเลินเล่อ หรือจงใจ ละเว้น หรือรู้เห็นแล้วไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ จนเป็นเหตุให้มีการทุจริตในการสอบเกิดขึ้น ถือว่าเป็นความผิดวินัยตามข้อใด
เกณฑ์ที่ถือว่า ลาบ่อยครั้ง สำหรับข้าราชการในสถานศึกษาคือ ข้อใด
การตั้งชื่อสถานศึกษา ให้ตั้งตามข้อใด
เกณฑ์ที่ถือว่า มาทำงานสายเนืองๆ สำหรับข้าราชการในสถานศึกษาคือ ข้อใด
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม มีจำนวนเท่าไร
ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันเข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อยกว่า กี่ชั่วโมง
ผู้เข้าสอบในข้อใดไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลาเมื่อเสร็จภารกิจแล้วจะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการภายใน กี่ วันนับแต่วันที่ลาสิกขา
ข้าราชการที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพลให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายในกี่ ชั่วโมง
ตรวจคำตอบ
Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก