กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ชุดที่ 2

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ให้มีสิทธินำวันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน กี่ วันทำการ
การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ครูหนึ่งคนต่อนักเรียนไม่เกิน กี่ คน
ถ้าในปีใดข้าราชการลาพักผ่อนประจำปีแล้วแต่ไม่ครบ 10 วันทำการ สะสมวันลาได้ไม่เกิน กี่วันทำการ
ข้าราชการที่ลาคลอดบุตร หากประสงค์จะลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน กี่ วันทำการโดยไม่ได้รับเงินเดือน
การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์จะต้องจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับก่อนวันอุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า กี่ วัน
การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรให้มีสิทธิลาครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน กี่ วันทำการ
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษามีข้อกำหนดโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำผิด มี กี่ สถาน
การลงโทษนักเรียนนักศึกษาให้คำนึงถึงสิ่งใดสำคัญที่สุด
ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการ แต่ไม่ได้คลอดบุตรหากจะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่หยุดไปให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวัดใด
ข้าราชการที่บรรจุเข้ารับราชการยังไม่ถึง กี่ เดือนไม่มีสิทธิลาพักผ่อน
ข้อราชการที่ทำงานในปีงบประมาณหนึ่งลาพักผ่อนประจำปีได้ กี่ วันทำการ
การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด มีความมุ่งหมายอย่างไร
การลาคลอดบุตรให้จัดส่งใบลาโดยเร็ว โดยไม่ต้องมีใบรับรองของแพทย์รวมวันลาต้องไม่เกิน กี่ วัน
ข้อใดที่ครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาตามปกติไม่สามารถลาได้
การลาป่วยตั้งแต่ กี่ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก