ความรอบรู้ สังคมเศรษฐกิจการเมือง เหตุการณ์ปัจจุบัน ชุดที่ 2

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

ข้อใดคือ “ศาสตร์พระราชา ของในหลวงรัชกาลที่ 9”
ครูณรงค์วางแผนดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงหลังเกษียนสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด
ธนบัตรในรัชกาลที่ 10 แบงค์ 500 และ 1000 ได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันใด
การที่ครูเข้าร่วมเป็นสมาชิก ก.บ.ข. เผื่อวางแผนหลังเกษียณ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในข้อใด
อาชีพในข้อใดไม่ถูกจัดเป็นอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายอิสระได้ในอาเซียน
ข้อใดกล่าวถึงประเทศร่วมก่อตั้งอาเซียนถูกต้องที่สุด
ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ดูแลจุดเด่นเรื่องใดใน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ความรอบรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง ตามหลักปรัชญาของรัชกาลที่ 9 ตรงกับข้อใด
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมีการแบ่งพื้นที่ในอัตราส่วนตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ถามว่าอัตราส่วนตัว ที่ 2 หมายถึงอะไร
พื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครอบคลุมจังหวัดใด
โครงการใดของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว
วันครูโลก ตรงกับข้อใด
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสีของอาเซียน
ใครได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวตามกฎหมายอื่น ให้ใช้บัตรประจำตัวนั้นแทนได้
ข้อใดเป็นแนวคิดขอของในหลวง เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน
ตรวจคำตอบ
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก